O mnie
Jestem językoznawcą, neurologopedą oraz terapeutą AAC. Pracuję w Pracowni Leksykologii i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Jako członek zespołu dydaktycznego specjalności logopedycznej prowadzę zajęcia m.in. z diagnostyki i terapii dyslalii oraz zaburzeń autystycznych. Jednak dopiero połączenie wiedzy teoretycznej z czynną praktyką logopedyczną pozwala mi w pełni wykorzystać swoje kwalifikacje, zarówno w pracy wykładowcy, jak też terapeuty.
Wykształcenie
2020/
ukończenie specjalistycznego szkolenia z zakresu terapii miofunkcjonalnej i uzyskanie tytułu terapeuty ortodoncji funkcjonalnej MFS
2019/
uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2014/
uzyskanie Certyfikatu Zawodowego Logopedy przyznawanego przez Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów, nr 01083/15/192/2014
2014/
studia doskonalące w zakresie neurologopedii: Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu
2012/
dyplom logopedy: Podyplomowe Studium w zakresie Logopedii, Wydział Studiów Edukacyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2004/
doktorat w zakresie nauk humanistycznych (językoznawstwo): Instytut Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1999/
dyplom magistra filologii polskiej: Instytut Filologii Polskiej naUniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mój gabinet
Publikacje
01/
Logopeda czy logopedka? Kilka słów o normie językowej współczesnych Polaków, „Wielkopolski Przegląd Logopedyczny”, nr 1/13/2015, s. 41-50.
02/
Wpływ dysfunkcji rozwojowych na komunikację językową bliźniąt (studium przypadku), w: Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów, red. D. Pluta-Wojciechowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 229-244.
03/
Od karmienia do mówienia. Wpływ funkcji prymarnych na rozwój mowy, „Forum Logopedy” 2017, nr 22, s. 36-43.
04/
O interdyscyplinarnej współpracy logopedy z innymi specjalistami (na przykładzie Centrum Uśmiechu Dziecka – Montessori w Poznaniu), w: Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty. Konteksty teoretyczne i praktyka, red. E. Jeżewska-Krasnodębska, B. Skałbania, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017, s. 103-116.
05/
Dziecko z SLI – strategie wczesnego postępowania terapeutycznego, w: Wokół rozwoju dziecka, red. J. Buława-Halasz, Volumina.pl, Szczecin 2017, s. 77-94.
06/
Metodyka postępowania logopedycznego w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym na przykładzie dyslalii, w: Ars didactica, Księga jubileuszowa profesor Haliny Zgółkowej, red. K. Czarnecka, M. Grzelka, Poznań 2017, s. 97-110.
07/
Opieka logopedyczna nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym, w: Mózg – język – komunikacja, red. M. Rutkiewicz-Hanczewska, J. Sławek, E. Kaptur, Poznań 2017, s. 69-94.
08/
Budowanie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u osób autystycznych z wykorzystaniem technik i strategii AAC, „Forum Logopedy” 2018, nr 23, s. 24-28.
09/
Redakcja merytoryczna specjalistycznego numeru pisma „Forum Logopedy”, poświęconego diagnozie i terapii osób autystycznych, nr 23, 2018.
Doskonalenie zawodowe
Warsztaty szkoleniowe Mowa czy rozmowa? Aktywności kształtujące komunikację werbalną, prowadząca: mgr Joanna Pałasz, on-line, 20.03.2021 r.
Warsztaty szkoleniowe Nadwrażliwość w sferze orofacjalnej, prowadząca: mgr Marta Baj-Lider, on-line, 24.02.2021 r.
Warsztaty szkoleniowe Terapia logopedyczna małego dziecka z ASD, prowadząca: mgr Joanna Pałasz, on-line, 05.12.2020 r.
Warsztaty szkoleniowe Tralala – mówię ja!!! Echolalia – czy można z niej skorzystać? Sposoby wykorzystania echolalii do komunikacji, prowadząca: mgr Joanna Pałasz, on-line, 20.10.2020 r.
Warsztaty szkoleniowe Szkolenie modułowe MFS, prowadzące: dr Monika Ośko, dr Marta Wawrzynów, trzy moduły: Wrocław, 17-19.01.2020 r., 25-26.04.2020 r., 18-19.07.2020 r.
Warsztaty szkoleniowe Diagnoza i terapia dysfagii – porażenie nerwu twarzowego, prowadząca: dr Anna Pękacka-Egli, Poznań, 11.10.2019 r.
Warsztaty szkoleniowe Diagnostyka i terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy, prowadzący: dr n. med. Andrzej Senderski, mgr Renata Borowiecka, Warszawa, 05.10.2019 r.
Warsztaty szkoleniowe Mioterapeutyczne podejście do zaburzeń oralnych u niemowląt i małych dzieci, prowadząca: dr Mira Rządzka, Poznań, 29-29.09.2019 r.
Warsztaty szkoleniowe Ankyloglosja u niemowląt i małych dzieci, prowadząca: dr Mira Rządzka, Poznań, 22.09.2019 r.
Warsztaty szkoleniowe Diagnoza i terapia dysfagii, prowadząca: dr Anna Pękacka-Egli, Poznań, 14.06.2019 r.
Warsztaty szkoleniowe Diagnoza i terapia dysfagii, prowadząca: dr Mira Rządzka, Poznań, 22-23.09.2018 r.
Warsztaty szkoleniowe Jak wspomagać dzieci w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?, Moduł III – Praca z dziećmi z ASD z poważnymi deficytami rozwoju komunikacji oraz wprowadzanie wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się, prowadzący: Zespół Trenerów Fundacji SYNAPSIS, Warszawa, 26-27.05.2018 r.
Warsztaty szkoleniowe Jak wspomagać dzieci w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?, Moduł II – Praca z dziećmi mówiącymi z ASD, prowadzący: Zespół Trenerów Fundacji SYNAPSIS, Warszawa, 14-15.04.2018 r.
Warsztaty szkoleniowe Jak wspomagać dzieci w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?, Moduł I – Diagnoza dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, prowadzący: Zespół Trenerów Fundacji SYNAPSIS, Warszawa, 10-11.03.2018 r.
Warsztaty szkoleniowe Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, prowadzący: Zespół Trenerów Fundacji SYNAPSIS, 25-26.11. 2017 r.
Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Problemy logopedii XX wieku – wczesna interwencja logopedyczna, wpływ wysokich technologii na rozwój mowy, zaburzenia artykulacji, Warszawa, 18.11.2017 r.
Warsztaty szkoleniowe Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) a trudności w procesie komunikacji i uczenia się , prowadząca: mgr Renata Borowiecka, Poznań, 17.11.2017 r.
Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Logopedia – tradycja i perspektywy rozwoju, referat: Dezintegracja systemu języka i funkcji poznawczych u dziewczynki z padaczką lekooporną. Studium przypadku – współautor: Ewa Kaptur, Warszawa, 29-30.09.2017 r.
Warsztaty szkoleniowe Stosowanie Testu Rozwoju Językowego, prowadząca: mgr M. Kochańska z Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa, 27.02.2017 r.
Warsztaty szkoleniowe Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) II stopień, prowadząca: mgr Alina Smyczek, Warszawa, 14-15.01.2017 r.
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną Porozumiewam się, więc jestem, organizatorzy: Stowarzyszenie Na Tak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, firma Harpo, Poznań, 02.12.2016 r.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mózg – język – komunikacja, referat: Opieka logopedyczna nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym – współautor: Ewa Kaptur, Poznań, 20.10.2016 r.
Warsztaty szkoleniowe Od jelit… do mózgu – znaczenie zaburzeń mikroflory jelitowej i diety eliminacyjnej u osób ze spektrum autyzmu, prowadzące: Zuzanna Baraniak i Joanna Dronka-Skrzypczak z Instytutu Mikroekologii w Poznaniu, Poznań, 24.09.2016 r.
Konferencja naukowo-szkoleniowa Forum Autyzmu. Edukacja włączająca dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, organizator: Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Nowa Nadzieja, Poznań, 24.09.2016 r.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Diagnoza i terapia w działaniach logopedy i terapeuty jako obszar interdyscyplinarnej współpracy. Konteksty medyczne, lingwistyczne, psychologiczne i pedagogiczne, referat: O interdyscyplinarnej współpracy logopedy z innymi specjalistami (na przykładzie Centrum Uśmiechu Dziecka Montessori w Poznaniu), Warszawa, 24.05.2016 r.
Warsztaty szkoleniowe Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących I stopień, prowadząca: Alina Smyczek, Katowice, 23-24.04.2016 r.
Warsztaty szkoleniowe Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej – współautor: Ewa Kaptur, prowadząca: dr Anna Prożych, Poznań, 16-17.04.2016 r.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wokół Rozwoju Dziecka, referat: Dziecko z SLI – strategie wczesnego postępowania terapeutycznego, Szczecin, 12.04.2016 r.
Praktyczny Warsztat Integracyjny Diagnoza i terapia Zespołu Downa, prowadząca: mgr Magdalenę Szymczak, Poznań, 12.03.2016 r.
Warsztaty szkoleniowe Makaton, moduł III, prowadząca: dr B.B. Kaczmarek, Warszawa, 22-23.01.2016 r.
Konferencja Dysfagia w teorii i praktyce oraz warsztaty Logopedyczna terapia dysfagii oraz Ocena umiejętności osoby karmiącej doustnie wcześniaka na oddziale patologii noworodka, organizatorzy: Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu oraz Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 21.11.2015 r.
Warsztaty szkoleniowe, Praca logopedyczna z dzieckiem zagrożonym nieprawidłowym rozwojem mowy i trudnościami w karmieniu. Wczesna interwencja logopedyczna, prowadzący: dr E. Stecko, Poznań, 07.-08.11.2015 r.
Warsztaty szkoleniowe KORP standaryzowane narzędzie do oceny funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci, prowadzące: mgr E. Bogacz i mgr A. Bogacz-Rybaczyk, Poznań, 12.09.2015 r.
Warsztaty szkoleniowe Makaton, moduł 9a i 9b, prowadząca: dr B.B. Kaczmarek, Warszawa, 14.06.2015 r.
Warsztaty szkoleniowe Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC), II stopień, prowadzące: mgr J. Jaszczuk i mgr I. Stępniewicz, Warszawa, 8-9.05.2015 r.
Warsztaty szkoleniowe Makaton, moduł 1 i 2I, prowadząca: dr B.B. Kaczmarek, Warszawa, 10-11.04.2015 r.
Warsztaty szkoleniowe Stymulacja procesów myślenia – kategoryzacje, myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe , prowadząca: dr hab. M. Korendo, Poznań, 23.03.2015 r.
Warsztaty szkoleniowe Stymulacja mechanizmów poznawczych warunkujących rozwój mowy (praca z serią Stymulacja i terapia), prowadząca: dr hab. M. Korendo – Bydgoszcz, 11.10.2014 r.
Warsztaty szkoleniowe Metoda Montessori – fakty i mity, czyli jak korzystać z niej mądrze w przedszkolu i w domu rodzinnym, prowadząca: mgr E. Nikołajew-Wieczorowska – Poznań, 27.09.2014 r.
Warsztaty szkoleniowe Dyzartria nabyta u osób dorosłych. Diagnoza i terapia, prowadząca: dr O. Jauer-Niworowską – Poznań, 17-18.05.2014 r.
Warsztaty szkoleniowe AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się. Poziom podstawowy, prowadząca: mgr J. Jaszczuk i mgr I. Stępniewicz – Poznań, 08-09.03.2014 r.
Warsztaty szkoleniowe Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie , prowadząca: dr J. Panasiuk – Warszawa, 03-05.01.2014 r.
Warsztaty szkoleniowe Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy. Moduł podstawowy, prowadząca: mgr A. Łada – Poznań, 19-20.10.2013 r.
Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Zakłócenia dźwięków mowy w różnych zaburzeniach. Diagnoza i terapia logopedyczna, referat: Wpływ dysfunkcji rozwojowych na komunikację językową (studium przypadku bliźniąt) – współautor: Ewa Kaptur, Katowice, 22.10.2013 r.
Warsztaty szkoleniowe Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, prowadząca: prof. dr hab. J. Cieszyńska – Poznań, 26.03.2013 r.
Warsztaty szkoleniowe Metody badania zagrożenia dysleksją, prowadząca: dr M. Korendo – Poznań, 26.03.2013 r.
Warsztaty szkoleniowe Skuteczna terapia wad wymowy u dzieci, prowadząca: dr I. Michalak-Widera – Poznań, 24.03.2013 r.
Warsztaty szkoleniowe Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera, prowadząca: dr M. Korendo – Poznań, 14.02.2013 r.
Certyfikat ukończenia doskonalącego kursu języka migowego (w systemie języka migowego) dla pracowników służb społecznych – Poznań 2012 r.
Certyfikat ukończenia kursu języka migowego dla nauczycieli I stopnia (w systemie językowo-migowym) – Poznań 2011 r.
Warsztaty szkoleniowe dla fizjoterapeutów, pedagogów, lekarzy i logopedów na temat: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej, prowadząca: dr T. Kaczan – Poznań, 2011 r.