Obszary Pracy
Diagnostyka
Odpowiednio postawiona diagnoza staje się podstawą skutecznej terapii. To na wyznacza kurs wszystkich podejmowanych działań. Błędne lub zbyt późne określenie problemu, z jakim przychodzi do gabinetu pacjent, może spowodować, że sama terapia będzie się niepotrzebnie przedłużać, a jej efekty nie będą widoczne.
Dlatego tak ważne jest, by diagnozę logopedyczną przeprowadzić rzetelnie i kompleksowo, jeśli to możliwe, z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi, które pomogą jednoznacznie wskazać obszary wymagające konkretnej interwencji terapeutycznej.
01/
badanie mowy dziecka
02/
ocena sprawności narządów artykulacyjnych
03/
ocena czynności i funkcji pokarmowych u dzieci mających trudności z ssaniem, połykaniem, gryzieniem i żuciem
04/
badanie toru oddechowego
05/
orientacyjne badanie słuchu
06/
badanie słuchu fonematycznego (różnicującego poszczególne głoski)
07/
wczesna diagnostyka zagrożenia dysleksją (na podstawie SWM – testu przesiewowego Metody Krakowskiej)
08/
badanie lateralizacji
09/
ocena kompetencji językowych dzieci w wieku od 4 do 9 lat na podstawie Testu Rozwoju Językowego (wystandaryzowanego i znormalizowanego narzędzia badającego rozwój poszczególnych aspektów języka dziecka: słownictwa, reguł gramatycznych i dyskursu)
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
W swojej pracy szukam takich metod, które będą najbardziej odpowiednie dla danego dziecka, ponieważ każdy pacjent jest inny, ma inne trudności i wynikające stąd potrzeby. Dlatego często sięgam jednocześnie do różnych, ale sprawdzonych form oddziaływania terapeutycznego, dążąc do tego, by praca z dzieckiem była jak najbardziej efektywna, nastawiona na dialog, współpracę i porozumienie.
Chciałabym podkreślić, że moje działania nie ograniczają się tylko do nauki mówienia, ale wspomagają rozwój dziecka w wielu obszarach, takich jak: pamięć, koncentracja, spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, kategoryzowanie, czytanie i pisanie, ale także prawidłowe gryzienie i połykanie. Staram się pomagać dzieciom w przezwyciężaniu ich trudności oraz w opanowywaniu takich umiejętności, które są niezbędne do ich dalszego rozwoju oraz jak najlepszego funkcjonowania w najbliższym otoczeniu: rodzinie, przedszkolu czy szkole.
01/
korygowanie nieprawidłowej wymowy głosek (np. seplenienie, czyli niewłaściwa artykulacja głosek dentalizowanych: „s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, c, dź”; niewłaściwa wymowa głoski „r”, tzw. „mowa bezdźwięczna i inne)
02/
stymulowanie rozwoju mowy i języka dzieci, u których występuje tzw. „prosty opóźniony rozwój mowy” oraz dzieci ze specyficznymi zaburzeniami języka (tzw. SLI – Specyfic Language Impairtments)
03/
profilaktyka dysleksji (zajęcia terapeutyczne z dziećmi mającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu)
04/
stymulacja funkcji poznawczych, takich jak: analiza i synteza słuchowa, analiza i synteza wzrokowa, pamięć sekwencyjna i symultaniczna, kategoryzowanie, myślenie przez analogie, myślenie przyczynowo-skutkowe
05/
terapia mowy i języka oraz funkcji poznawczych u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (afazja, zespół Aspergera, autyzm, obniżona sprawność intelektualna) oraz z zespołami wad genetycznych (zespół Downa, zespół Dandy-Walkera, zespół Cri Du Chat, zespół Charge i inne)
06/
terapia AAC – wprowadzanie i nauka wspomagających i alternatywnych metod komunikowania z wykorzystaniem między innymi znaków i gestów systemu Makaton, symboli PCS, piktogramów oraz znaków języka migowego
07/
doskonalenie wymowy u dzieci, młodzieży i osób dorosłych (emisja głosu, ćwiczenia dykcji)