Dla rodziców
Wielu Rodziców często ma wątpliwości, kiedy należy się zgłosić z dzieckiem do logopedy. Pojawiają się również pytania i niepokoje związane z istotą problemów, z którymi boryka się ich dziecko.
Dyslalia, dysleksja, SLI, autyzm, zespół Aspergera – czym są te zaburzenia, jakie są ich objawy, jak je rozpoznać – odpowiedź na te pytania znajdziecie Państwo w tym miejscu.
Kiedy do logopedy?
Drodzy Rodzice, jeśli Państwa dziecko:
01/
nie mówi,
02/
niedosłyszy,
03/
nie rozumie przekazów słownych,
04/
nie potrafi komunikować o swoich potrzebach,
05/
ma zaburzenia zachowania oraz kłopoty z koncentracją i uwagą,
06/
w czasie mówienia wsuwa język między zęby i wargi,
07/
ma problem z ruchami języka, warg, policzków, żuchwy,
08/
mówi niezgodnie z normą przewidzianą dla jego wieku – nie wymawia niektórych głosek, np. „sz, ż, cz, dż” lub „r” bądź też zniekształca głoski,
nie zwlekajcie z wizytą u specjalisty. Tylko wczesne rozpoznanie problemu oraz podjęcie terapii może przynieść pozytywne efekty i pomóc Waszemu dziecku w pokonaniu trudności, z którymi się boryka na co dzień.
09/
ma trudności z rozróżnianiem dźwięków podobnych oraz z uwagą słuchową,
10/
męczy się przy pisaniu, nieprawidłowo trzyma kredkę lub ołówek, ma słabą siłę nacisku na kartkę podczas rysowania,
11/
nie lubi czytać, ma problemy z rozpoznawaniem poszczególnych głosek i sylab oraz łączeniem ich w wyrazy,
12/
nadmiernie się ślini lub ma kłopoty z gryzieniem, żuciem i połykaniem
nie zwlekajcie z wizytą u specjalisty. Tylko wczesne rozpoznanie problemu oraz podjęcie terapii może przynieść pozytywne efekty i pomóc Waszemu dziecku w pokonaniu trudności, z którymi się boryka na co dzień.
Od jedzenia do mówienia
Sposób karmienia noworodków, niemowląt i małych dzieci rzadko rodzice odnoszą do późniejszego rozwoju mowy. Jest to jednak czynnik mający ogromne znaczenie dla rozwoju aparatu artykulacyjnego, ponieważ w trakcie poboru pokarmów i płynów drogą doustną dziecko wykorzystuje wszystkie narządy biorące później udział w artykulacji. Dlatego tak ważne jest, aby od samego początku rodzice prawidłowo karmili i poili swoje dzieci. Co to oznacza w praktyce?
01/
W trakcie karmienia piersią dziecko, obejmując wargami brodawkę, ćwiczy mięsień okrężny ust, a dociskając językiem brodawkę do podniebienia, unosi jego czubek do góry – to początek pionizacji języka. Jednocześnie żuchwa podnosi się do góry oraz rytmicznie przesuwa do przodu, dzięki czemu rozwija się prawidłowy zgryz. Ponadto dziecko doskonali umiejętność żucia, konieczną podczas jedzenia pokarmów stałych, a potem podczas mówienia.
02/
W trakcie karmienia łyżeczką dziecko rozchyla wargi i obniża żuchwę, następnie po wprowadzeniu łyżeczki do jamy ustnej zbiera pokarm za pomocą warg, przesuwa pokarm językiem w głąb jamy ustnej – dzięki tym czynnościom dziecko doskonali pracę mięśnia okrężnego warg oraz ćwiczy pionizację języka. Koordynuje również czynność jedzenia z fazą wydechu i wdechu, tym samym przygotowując się do prawidłowego mówienia, w odpowiednim tempie.
03/
W trakcie picia z otwartego kubka dziecko nabywa trudną umiejętność określonej sekwencji ruchowej, związanej ze zwarciem warg, nabraniem płynu oraz jego przemieszczeniem i przełknięciem. Uczy się również prawidłowego (dorosłego) wzorca połykania z unoszeniem całej masy języka ku podniebieniu twardemu (apex, czyli czubek języka powinien znajdować się za górnymi siekaczami, a boki przywierać do górnych zębów trzonowych), co stanowi istotny czynnik w kształtowaniu się w przyszłości głosek, których artykulacja wymaga odpowiedniej pionizacji języka. Uwaga! Brak prawidłowego sposobu połykania skutkuje płaskim ułożeniem języka, co podczas artykulacji może objawiać się w postaci sygmatyzmu międzyzębowego (wsuwania przedniej części języka między zęby).
04/
W trakcie gryzienia i żucia dziecko doskonali pracę mięśni unoszących i obniżających żuchwę – ma to wpływ na artykulację wielu głosek, zwłaszcza samogłosek. Jednocześnie usprawnia się praca mięśni wszystkich artykulatorów oraz stymuluje właściwe napięcie mięśniowe. Nieprawidłowości w pracy żuchwy i języka oraz preferowanie przez dziecko tylko jednej części jamy ustnej podczas jedzenia (wynikające między innymi z niewłaściwego, asymetrycznego napięcia mięśniowego) mogą również skutkować np. seplenieniem bocznym.

Rodzicu, pamiętaj!

01/
Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że jeżeli dziecko dobrze je, dobrze będzie też mówiło.
02/
Jeżeli zadbasz o właściwy sposób podawania pokarmów swoim dzieciom, to może nie będą one potrzebowały pomocy logopedy w późniejszym czasie, gdy zaczną porozumiewać się werbalnie.
03/
Jedzenie powinno być dla każdego dziecka czynnością świadomą, wykonywaną bez udziału dodatkowych bodźców (np. związanych z oglądaniem bajki czy zabawą), ponieważ tylko wtedy będzie możliwa pełna aktywność i zaangażowanie wszystkich, niezbędnych w tym momencie, narządów.

Źródła:

01/
Kaptur E., Sławek J., Od karmienia do mówienia. Wpływ funkcji prymarnych na rozwój mowy, „Forum Logopedy” 2017, nr 22, s. 36-4.
02/
Dworzańska K., Borowicz-Lech L., 2016, Diagnoza dziecka od chwili narodzin, „Forum Logopedy” I/II, 11, 11-13.
03/
Mackiewicz B., 2001, Odwzorowanie czynności pokarmowych w ruchach artykulacyjnych, „Logopedia” 29, 87-92.
04/
Mackiewicz B., 1993, Znaczenie pionizacji końca języka dla poprawnej artykulacji głosek, [w:] , Opieka logopedyczna od poczęcia, red. B. Rocławski, Gdańsk, s. 73-76.
05/
Skrzek J., 2016, Diagnoza i terapia funkcji pokarmowych w obrębie okolicy orofacjalnej – połykania, gryzienia i żucia, [w:] Wczesna interwencja logopedyczna, red. K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski, Gdańsk, s. 337-355.
06/
Stecko E., 2002, Zaburzenia mowy u dzieci – wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne, Warszawa.
07/
Stecko E., 2013, Logopedia małego dziecka, Warszawa.
Opóźniony rozwój mowy a SLI (specyficzne zaburzenie języka)
Określenie SLI (ang. specific language impairment) odnosi się do tych dzieci, które mają trudności zarówno z przyswajaniem języka, jak też z jego użyciem. Trzeba przy tym podkreślić, że nie stwierdza się u nich żadnych widocznych uszkodzeń neurologicznych ani problemów ze słuchem, a poziom ich rozwoju intelektualnego mieści się w granicach normy.
A zatem, występujące u nich trudności językowe nie są spowodowane:
01/
nieodpowiednią do wieku sprawnością narządów artykulacyjnych,
02/
zaburzeniami słuchu,
03/
chorobami OUN,
04/
zaburzeniami emocjonalnymi,
05/
zaniedbaniami środowiskowymi.
Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego zazwyczaj ujawniają się zarówno na poziomie ekspresji (produkcji) mowy, jak też percepcji (rozumienia). W wypadku SLI na poziomie ekspresji mowy najczęściej mamy do czynienia z:
01/
błędami artykulacyjnymi,
02/
błędami fleksyjnymi,
03/
ograniczonym zasobem słów,
04/
trudnościami z przyswajaniem nowych słów,
05/
trudnościami z przypominaniem nowych słów,
06/
trudnościami z budowaniem zdań z zachowaniem właściwego szyku oraz stopnia złożoności,
Problemy dzieci, u których występują specyficzne zaburzenia języka, ujawniają się również na poziomie percepcji mowy, a dotyczą:
01/
trudności ze zrozumieniem słów,
02/
trudności z rozumieniem zdań, zwłaszcza złożonych,
03/
trudności z rozumieniem dłuższych wypowiedzi,
04/
problemów z rozumieniem metafor, żartów słownych.
Należy pamiętać, że zaburzenie, jakim jest SLI, nie jest wyizolowane i często towarzyszą mu inne objawy, które ujawniają się na poziomie:
01/
motoryki (zarówno dużej, jak też małej, na przykład o charakterze dyspraktycznym),
02/
problemów z koordynacją wzrokowo-ruchową,
03/
zaburzeń lateralizacji,
04/
nadpobudliwości psychoruchowej,
05/
labilności emocjonalnej,
06/
trudności z koncentracją i pamięcią.
Jednym z ważniejszych problemów związanych z opóźnieniem w nabywaniu języka przez dzieci jest określenie, z jakim typem zaburzenia mamy do czynienia. Czy jest to tzw. prosty opóźniony rozwój mowy, charakteryzujący się przede wszystkim trudnościami na poziomie mowy czynnej, czy też są to już nieprawidłowości o podłożu patologicznym. Dzieci z pierwszej grupy znacznie wolniej przyswajają język, jest to jednak uwarunkowane indywidualnie i wiąże się z różnym tempem rozwoju. W wypadku tych dzieci około 3. roku życia następuje gwałtowne przyspieszenie rozwoju mowy i nadrobienie wcześniejszych zaległości. Natomiast druga grupa to dzieci, u których trudności w przyswajaniu mowy i języka należy traktować jako formę zaburzenia. Zjawisko to nie ma charakteru przejściowego i prawdopodobnie spowoduje w przyszłości poważne negatywne konsekwencje dla rozwoju dziecka, nie tylko na poziomie mowy i języka, ale także w zakresie innych sfer poznawczych.
O tym, czy wystąpiło samoistnie występujące opóźnienie, czy o charakterze SLI, zazwyczaj decyduje się po upływie odpowiedniego czasu (krytycznym momentem jest tutaj 3. Rok życia dziecka). Warto w tym miejscu postawić sobie pytanie: czy, zauważając u dziecka trudności w nabywaniu języka, należy je jedynie biernie obserwować i czekać do momentu, w którym nastąpi progres w rozwoju mowy bądź też nie, czy być może lepiej reagować wcześniej? Zwlekanie z szukaniem pomocy dla dziecka, do momentu, gdy będzie ono miało 3 czy 4 lata, jest zbyt ryzykowne, ponieważ może to znacznie wpłynąć na jego funkcjonowanie w następnych latach. W tej sytuacji nie należy mieć wątpliwości, że im szybsza reakcja ze strony rodziców i specjalistów, tym większe szanse dziecka na prawidłowy rozwój w przyszłości, niezależnie od tego, jaki charakter ma dane zaburzenie.

Rodzicu, pamiętaj!

01/
Szczegółowe badania funkcji poznawczych dzieci, u których stwierdzono opóźniony rozwój kształtowania się systemu językowego, wyraźnie pokazują, że brak mowy ma ogromny wpływ na intelekt dziecka i jego rozwój!
02/
Nie można zatem lekceważyć niepokojących objawów i zwlekać z podjęciem terapii, tłumacząc, że „dziecko ma jeszcze czas, by zacząć mówić, że dziecko nauczy się mówić w przedszkolu, że chłopcy mówią później” itp.

Źródła:

01/
Sławek J., Dziecko z SLI – strategie wczesnego postępowania terapeutycznego, w: Wokół rozwoju dziecka, red. J. Buława-Halasz, Volumina.pl, Szczecin 2017, s. 77-94.
02/
Czaplewska E., Rozumienie pragmatycznych aspektów wypowiedzi przez dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI), wyd. Harmonia, Gdańsk 2012.
03/
Czaplewska E., Specyficzne zaburzenie językowe (SLI) a dyslalia wieloraka i złożona – problem diagnozy różnicowej, w: Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów, red. D. Pluta-Wojciechowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 97-107.
04/
Krasowicz-Kupis G., SLI i inne zaburzenia językowe, GWP, Sopot 2012.
05/
Leonard L.B., SLI – specyficzne zaburzenie rozwoju językowego, GWP, Gdańsk 2006.
Czy dysleksja ujawnia się dopiero w szkole?
Czym jest dysleksja? Istnieje wiele definicji dysleksji. Zaburzenie to określa się jako „trudności z nauką czytania i pisania” bądź też szerzej, jako „trudności z linearnym uporządkowaniem wszelkiego rodzaju informacji, u podstaw których leży brak dominacji lewej półkuli i prawidłowego kształtowania się lateralizacji”. A czym jest lateralizacja? To przewaga jednej strony ciała nad drugą podczas wykonywania określonych ruchowych czynności. Lateralizacja jest związana z dominacją jednej z półkul mózgowych. U większości ludzi lewa półkula odpowiedzialna jest za mowę i funkcje językowe (w tym czytanie i pisanie), logikę, rozumowanie oraz programowanie motoryczne. Prawa półkula zarządza percepcją przestrzenną, umiejętnościami muzycznymi i plastycznymi, mimiką, emocjami. Natomiast odpowiedzialność za procesy wzrokowe, słyszenie i umiejętności matematyczne jest podzielona pomiędzy obie półkule.
Problemy z dominacją stronną (lateralizacja lewostronna, mieszana czy nieustalona) są źródłem wielu trudności, między innymi w zakresie czytania i pisania. Dzieci leworęczne oraz oburęczne popełniają specyficzne błędy, jak np.:
01/
statyczne odwracanie liter (mylenie liter o podobnych kształtach, lecz w innym położeniu w przestrzeni względem osi poziomej, np. p – b i osi pionowej, (d – b);
02/
dynamiczne odwracanie liter (przestawianie);
03/
opuszczenie i dodawanie liter, sylab, wyrazów;
04/
błędne odtwarzanie liter (niedokładne odczytywanie i zapisywanie);
05/
lustrzane pismo i rysunki
U podstaw zaburzeń dyslektycznych leży brak dominacji lewej półkuli i prawidłowego kształtowania się lateralizacji. Bezpośrednim skutkiem tego jest wzrastająca liczba dzieci z problemami rozwojowymi ze spektrum dysleksji. Dotyczy to wszelkich umiejętności (w tym czytania i pisania), które wykorzystują lewopółkulowy mechanizm sekwencji. Nowe pokolenie to dzieci z przewagą prawopółkulowych stymulacji obrazem i muzyką. Dzieci, które godzinami oglądają telewizję, uczą się przyjmowania obrazu bez podejmowania prób przetworzenia, dokonania oceny czy częściowego odtworzenia i zrozumienia go. Pokolenie szybko przetwarzające prawopółkulowo, wg programu przez podobieństwo, ma duże problemy z linearnym odczytywaniem znaczeń oraz dokonywaniem interpretacji. „Rozmawiając” przy użyciu komunikatorów internetowych, młodzież korzysta z emotikonów i obrazków, buduje niedokończone frazy i nie stosuje polskich znaków. Takie działania ćwiczą symultaniczne, prawopółkulowe przetwarzanie, które jest wykorzystywane także do percepcji i produkcji zachowań językowych.
Dysleksja dawno przestała być postrzegana jako problem szkolny, jest natomiast oczywiste, że stała się poważnym problemem życiowym na miarę zagrożenia cywilizacyjnego. Mimo to nadal diagnozuje się ją dopiero po ukończeniu przez dziecko III kl. szkoły podstawowej, a więc nauczania zintegrowanego. Pociąga to za sobą szereg negatywnych skutków.

Rodzicu, pamiętaj!

01/
Zdolność do komunikowania się z innymi osobami jest niezbędnym warunkiem do prawidłowego rozwoju dziecka oraz jego pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
02/
Warunkuje również odpowiedni rozwój intelektualny i emocjonalny.
03/
Brak możliwości porozumienia się dziecka z otoczeniem w istotny sposób wpływa nie tylko na jego ogólną kondycję, szczególnie na poziomie zachowań, ale także na funkcjonowanie poznawcze.

Źródła:

01/
Sławek J., Budowanie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u osób autystycznych z wykorzystaniem technik i strategii AAC, „Forum Logopedy” 2018, nr 23, s. 24-28.
02/
Błeszyński J. (red.), 2006, Alternatywne i wspomagające metody komunikowania się. Praca zbiorowa, Kraków: Impuls.
03/
Grycman M., 2009, Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych, Kwidzyn: RCRP.
04/
Kaczmarek B.B., Wojciechowska A. (red), 2015, Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem, Kraków: Impuls.
05/
Kaczmarek B.B. (red.), 2014, Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, Kraków: Impuls.
06/
Kaczmarek B.B., Grycman M., 2017, Podręczny słownik terminów AAC, Kraków: Impuls.
07/
Smyczek A., 2006, Wspomaganie rozwoju komunikacji i języka dzieci niepełnosprawnych od 1. do 6. roku życia, w: Król M., Taczała J., Kryszczyńska J. (red.) Co? Jak? Kiedy? I dlaczego? Możliwości diagnostyki i terapii dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w wieku do 6. roku życia i wsparcia ich rodzin. Materiały konferencyjne. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”, Zamość.
08/
Tetzchner von S., Martinsen H., 2002, Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, Warszawa: Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”.
O seplenieniu i faflunieniu słów kilka
Mowa i język dziecka rozwijają się stopniowo. Należy pamiętać, że każde dziecko poszczególne etapy swojego rozwoju zarówno w sferze poznawczej, jak i emocjonalnej przechodzi we własnym tempie.
U dzieci w wieku przedszkolnym można zaobserwować intensywny rozwój językowy. Dzieci w tym wieku stale wzbogacają swoje słownictwo, pojawiają się u nich nowe, coraz bardziej złożone i rozbudowane zdania, co znacząco wpływa na doskonalenie ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych.
1. Dwulatek
01/
zamiast słów stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze („miau”, „hau”, „bach”);
02/
powtarza wielokrotnie wyrazy zasłyszane otoczenia – echolalie;
03/
zaczyna łączyć dwa wyrazy („mama daj”, „tata tu”, „nie chcę”);
04/
upraszcza – może wymawiać początek lub koniec słowa;
05/
wymawia samogłoski „a, u, i, o, e, y” oraz spółgłoski „m, b, p, t, n, ł, j, d”;
06/
w mowie dzieci między 18. a 24. m. ż. występują liczne: – powtórzenia sylab, np. pipi – kupi; tutu – picie;
– opuszczanie końcowych spółgłosek, np. mi – miś;
– opuszczanie pierwszej spółgłoski, np. oć – chodź;
– opuszczanie nieakcentowanych sylab, np. abe – jabłko;
– uproszczenie zbitek spółgłoskowych, np. bubu – na grubo.
2. Trzylatek
01/
stale wzbogaca swoje słownictwo;
02/
rozwija system fonetyczno-fonologiczny (brak jedynie głosek dziąsłowych „sz, ż, cz, dż, r”, stopniowe ustępowanie charakterystycznej miękkości);
03/
szybko rozwija konstrukcje składniowe (buduje wszystkie typy zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie) np. nie ćem, bo to jeś niedoble (nie chcę, bo to jest niedobre) lub daj mi kalośki, bo pada deść (daj mi kalosze, bo pada deszcz);
04/
wzrasta u niego sprawność komunikacyjna i społeczna;
06/
do najczęściej występujących w tym okresie procesów fonologicznych należą:
– zmiękczanie – dotyczy ona przede wszystkim głosek zębowych i dziąsłowych, np. dziecinka – dziewczynka;
– zamiana głoski „r” na głoski „l” lub „j”, np. plose – proszę;
– zamiana głosek „f, w” głoskami „t, d” lub nosową „n”, np. tala – fala;
– zamiana głosek „k, g, ch” na „t, d”, np. todut – kogut; spółgłoska „ch” może być też zastępowana przez „f”, 
 np. fłopat – chłopak;
3. Czterolatek
01/
około czwartego roku życia dziecka w jego mowie pojawiają się głoski przedniojęzykowo-zębowe „s, z, c, dz”, wcześniej często artykułowane jako „ś, ź, ć, dź”. Jednocześnie w tym wieku dziecko głoski szeregu szumiącego „sz, ż, cz, dż” wymawia jeszcze jako głoski szeregu syczącego „s, z, c, dz” lub ciszącego „ś, ź, c, dź”;
02/
w okresie tym w mowie dzieci przedszkolnych mogą występować też uproszczenia grup spółgłoskowych, opuszczanie głosek czy zamiana kolejności głosek lub sylab;
03/
dziecko stale wzbogaca słownictwo, buduje zdania rozwinięte i złożone;
04/
zadaje wiele pytań – lawinowo wzrasta ich liczba, pojawia się pytanie: dlaczego?
05/
buduje bogate zdania, potrafi opowiedzieć prostą historyjkę;
06/
stosuje podstawowe reguły gramatyczne, choć czasem je myli.
4. Pięcio- i sześciolatek
Piąty i szósty rok życia jest czasem ostatecznego kształtowania i utrwalania się mowy. Dziecko w tym wieku posługuje się głoskami dziąsłowymi oraz głoską „r”, która ostatecznie powinna pojawić się ok. 6. r.ż. U dzieci w tym okresie znacząco rozwija się mowa opowieściowa, potrafią one już swobodnie operować elementami słownikowymi i gramatycznymi systemu językowego.
U dzieci w wieku przedszkolnym można zaobserwować intensywny rozwój językowy. Dzieci w tym wieku stale wzbogacają swoje słownictwo oraz sprawności gramatyczne, co znacząco poprawia komunikowanie się i relacje społeczne, a także istotnie wpływa na jego ogólne funkcjonowanie. Dlatego też wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju mowy, języka i komunikacji, stymulowanie sprawności językowej, wspomaganie tego procesu przez odpowiednie oddziaływanie logopedyczne mogą warunkować prawidłowy rozwój dziecka.
Najczęściej spotykanymi zaburzeniami mowy u dzieci w wieku przedszkolnym są wady wymowy (tzw. dyslalia). Mają one bardzo różne, często złożone przyczyny. 
Do najczęstszych należą:
01/
długotrwałe ssanie smoczka, palca lub innego przedmiotu;
02/
zbyt długie karmienie z butelki;
03/
nieprawidłowe karmienie sztuczne;
04/
otwarte usta u dzieci mających utrudnione oddychanie nosem;
05/
wady zgryzu;
06/
naśladowanie nieprawidłowego wzorca wymowy;
07/
zaniedbania środowiskowe;
08/
niedosłuch;
09/
zaburzenia kinestezji artykulacyjnej (celowych ruchów narządów mowy);
10/
zaburzenia słuchu fonematycznego;
11/
mała ruchowa sprawność narządów mowy;
12/
nieprawidłowości w budowie anatomicznej narządów mowy.
Wielu rodziców nie ma świadomości wpływu pewnych czynników (np. określonych sposobów karmienia czy oddychania) na wystąpienie trudności z artykulacją. Jednocześnie trzeba pamiętać, że niektóre niewłaściwe realizacje głosek mogą być prawidłowe dla określonego wieku, ale dla innego już nie – na przykład o ile 4-letnie dziecko może jeszcze nie wymawiać „sz, ż, cz, dż”, o tyle 6-letnie już nie.
Rodzice nie zawsze posiadają wystarczającą wiedzę na temat poszczególnych etapów w rozwoju mowy swoich dzieci, a także charakteru samych wad wymowy. Dlatego warto, by w wypadku jakichkolwiek wątpliwości skonsultowali się w odpowiednim czasie ze specjalistą. Szybka reakcja ze strony opiekunów dziecka nie tylko ułatwi postawienie właściwej diagnozy, ale przede wszystkim zapobiegnie utrwalaniu i pogłębianiu ewentualnych wad wymowy.

Rodzicu, pamiętaj!

01/
Wraz z wiekiem wady wymowy pogłębiają się i utrwalają.
02/
Wpływają w na funkcjonowanie dziecka w szkole, naukę czytania i pisania, a także na relacje z rówieśnikami.
03/
Wpływają na samoocenę dziecka i jego poczucie własnej wartości.

Źródła:

01/
Kaptur E., Sławek J., Wpływ dysfunkcji rozwojowych na komunikację językową bliźniąt (studium przypadku), w: Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów, red. D. Pluta-Wojciechowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 229-244.
02/
Kaptur E., Sławek J., Metodyka postępowania logopedycznego w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym na przykładzie dyslalii, w: Ars didactica, Księga jubileuszowa profesor Haliny Zgółkowej, red. K. Czarnecka, M. Grzelka, Poznań 2017, s. 97-110.
03/
Czaplewska Ewa (2012), Diagnoza zaburzeń rozwoju artykulacji, w: Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski (red.), Diagnoza logopedyczna, Sopot, s. 65-121.
04/
Michalak-Widera Iwona (2012), Terapia dyslalii, w: Alicja Podstolec, Katarzyna Węsierska (red.), W świecie logopedii, t. 1: Materiały dydaktyczne, Katowice, s. 137-151.
05/
Pluta-Wojciechowska Danuta (2015), Bytom Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego.
06/
Rocławski Bronisław (1998), Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk.
07/
Rodak Hanna (1992), Terapia dziecka z wadą wymowy, Warszawa.
08/
Sołtys-Chmielowicz Anna (2011), Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Kraków.
Czy moje dziecko ma autyzm?
Mimo prowadzonych w ostatnich latach intensywnych badań oraz licznych publikacji związanych z diagnostyką oraz terapią zaburzeń autystycznych (ASD – ang. autism spectrum disorders) wiele kwestii w tym obszarze nadal pozostaje niewyjaśnionych. Stąd autyzm w praktyce klinicznej uznaje się za jedno z bardziej złożonych zaburzeń rozwoju – nie tylko trudno jednoznacznie określić jego przyczyny, ale, ze względu na dużą różnorodność, rodzaj i nasilenie objawów. Z tego powodu zaburzenie to budzi lęk i niepokój, zwłaszcza u rodziców dzieci nim dotkniętych lub podejrzewanych o ryzyko jego wystąpienia, ale także u samych terapeutów (problem z diagnozą oraz wyborem właściwej ścieżki terapeutycznej).
Jednymi z podstawowych problemów w autyzmie są nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów społecznych. Osoby z autyzmem mogą unikać kontaktu wzrokowego z innymi, także z rodzicami. Niektóre z nich nie lubią być przytulane czy dotykane, choć jednocześnie wiele dzieci wyraźnie preferuje na przykład mocne dociskanie. Osoby autystyczne mogą też nadmiernie koncentrować się na przedmiotach, nie zwracając uwagi na innych ludzi.
Zaburzeniom ze spektrum autyzmu towarzyszą również zaburzenia natury sensorycznej, związane z odbieraniem i przetwarzaniem bodźców zmysłowych z otoczenia. Osoby z ASD inaczej odbierają dźwięki, światło, obrazy, inaczej odczuwają dotyk, zapach, smak czy ból. Mogą być na przykład rozdrażnione, zaniepokojone lub przeciwnie – zafascynowane określonymi bodźcami, odbłyskami światła albo dźwiękiem szkolnego dzwonka.
Problemy sensoryczne mogą powodować także, że osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będą unikać przebywania w grupie ludzi, zakrywać uszy, odmawiać zakładania niektórych ubrań, jedzenia określonych potraw itp. Świat wokół nich może się im jawić jako chaotyczny i nieprzewidywalny.
Warto w tym miejscu podkreślić, że stopień nasilenia zaburzeń w wypadku autyzmu może być bardzo różny: od bardzo poważnych problemów związanych z unikaniem kontaktu wzrokowego i fizycznego, brakiem rozwoju mowy oraz uczeniem się, do mniej nasilonych trudności, obejmujących najczęściej rozumienie i adekwatne reagowanie w sytuacjach społecznych oraz interpretowanie emocji i zachowania innych osób.
Dzieci autystyczne mają poważne problemy z nabywaniem mowy werbalnej, ponadto ich język cechują zachowania stereotypowe, echolalie, błędy w stosowaniu reguł gramatycznych (np. brak lub bardzo uboga fleksja rzeczowników, brak lub mocno ograniczony zasób form czasownikowych), zaburzenia prozodii oraz trudności semantyczne i pojęciowe. Większość osób autystycznych nie potrafi za pomocą języka mówić o swoich uczuciach lub myślach, nie jest więc w stanie w sposób werbalny dać upust swoim emocjom, co w konsekwencji często rodzi zachowania niepożądane, np. złość czy agresję.
Podobnie jak w wypadku innych zaburzeń odpowiednio wcześnie postawiona diagnoza zwiększa skuteczność i efektywność terapii. Kiedy rodzic powinien zacząć się niepokoić? Główne sygnały ostrzegawcze w rozwoju społecznym powyżej 18. miesiąca życia:
01/
brak zdolności uczestniczenia w interakcjach w diadzie, tworzenia wspólnego pola uwagi (wskazywania, podążania wzrokiem);
02/
ograniczona zdolność naśladowania;
03/
zaburzone rozpoznawanie emocji i synchronia emocjonalna;
04/
ograniczenia w okazywaniu przywiązania;
05/
brak wspólnego pola uwagi z dorosłym;
06/
niezakończony proces dominacji stronnej;
07/
brak lub opóźniony rozwój mowy;
08/
brak niewerbalnych, symbolicznych prób przekazywania znaczeń;
09/
przewaga przetwarzania prawopółkulowego;
10/
niska sprawność manualna.
+
Z badań wynika, że diagnoza sformułowana między 15. a 24. miesiącem życia dziecka jest z reguły trafna i pozostaje aktualna po kilku latach u większości osób.
+
U około 20 % wczesne rozpoznanie tego zaburzenia po upływie 2-3 lat nie zostaje potwierdzone.
+
U większości dzieci, u których diagnoza autyzmu staje się nieaktualna, stwierdzone zostają inne zaburzenia należące do autystycznego spektrum lub spoza niego (np. ADHD, upośledzenie umysłowe).

Rodzicu, pamiętaj!

01/
Wczesne wykrycie autyzmu zwiększa szanse dziecka na lepsze życie!
02/
Im wcześniej zostanie on wykryty, tym bardziej prawdopodobne jest zmniejszenie trudności dziecka i zapobieżenie zaburzeniom, które mogą powstać jako tzw. zaburzenia wtórne.

Źródła:

01/
Autyzm. Na granicy zrozumienia, red. B. Winczura, Kraków 2010.
02/
Cieszyńska J., Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, Kraków 2011.
03/
Delacato C.H., Dziwne, niepojęte. Autystyczne dziecko, Fundacja Synapsis, Warszawa 1995.
04/
Fields-Meyer T., Prizant B.M., Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na autyzm, Wydawnictwo UJ, Kraków 2017.
05/
Frith U., Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańsk 2008.
06/
Grandin T., Panek R., Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów, Copernicus Center Press Sp. z o.o., 2016.
07/
Korendo M., Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera, Kraków 2013.
08/
Nason B., Porozmawiajmy o autyzmie. Przewodnik dla rodziców i specjalistów, Wydawnictwo UJ, Kraków 2017.
09/
Pisula E., Autyzm, Sopot 2015.
10/
Schmidt P., Chłopiec z Saturna. Jak dziecko autystyczne widzi świat, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2016.
11/
Show W., Biologiczne leczenie autyzmu i PPD, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2016.
12/
Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem, red. J.J. Błeszyński, Kraków 2013.
Komunikuję się, więc jestem – czy komunikacja wspomagająca i alternatywna jest potrzebna?
Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) – termin ten rozumiany jest jako wszystkie środki i sposoby (mowa, mimika, gesty, postawa ciała, symbole, pismo), którymi osoby niemówiące, ale rozumiejące mowę mogą wyrażać swoje potrzeby, myśli i emocje. Użytkownikiem AAC jest osoba, która wymaga tych środków, aby móc porozumiewać się z innymi. Do nich należą osoby z zaburzeniami ruchowymi (np. z MPD – mózgowym porażeniem dziecięcym), niepełnosprawne umysłowo, autystyczne, z zespołami wad genetycznych (np. z zespołem Downa) oraz z innymi specyficznymi zaburzeniami w rozwoju.
W terapii AAC stosuje się różne metody i technologie, które budują bądź też przywracają umiejętności skutecznego porozumiewania się dzieci i dorosłych, bez względu na rodzaj i złożoność objawów oraz przyczyny i skutki zaistniałych zaburzeń lub ograniczeń. Wykorzystuje się w tym celu między innymi symbole i gesty systemu Makaton, metodę PECS (system komunikacyjny wymiany obrazkowej), symbole PIC (tzw. piktogramy) oraz symbole PCS (zestaw symboli kolorowych symboli obrazkowych dostępny w oprogramowaniu komputerowym Boardmaker).
Co należy zrobić w sytuacji, gdy dziecko z zaburzeniami nie rozwija mowy werbalnej? Niektórzy specjaliści proponują, by czekać, aż mowa samoistnie się rozwinie w wyniku ogólnych oddziaływań pedagogicznych. I część rodziców czeka. Jaki jest efekt? Problemy rozwojowe pogłębiają się, dziecko zamyka się na kontakty z innymi osobami, także najbliższymi, w jego zachowaniu nasilają się złość i agresja oraz utrwalają się patologiczne dysfunkcje. Stąd tak ważna jest nie tylko diagnostyka, ale również podjęcie intensywnej, wieloaspektowej terapii. Należy pamiętać, że im dziecko starsze, tym trudniej powrócić do wcześniejszych etapów rozwojowych, znacznie zmniejsza się również neuroplastyczność mózgu, w wyniku czego prowadzona stymulacja może nie przynieść oczekiwanych efektów.
Co należy zrobić w sytuacji, gdy dziecko z zaburzeniami nie rozwija mowy werbalnej? Niektórzy specjaliści proponują, by czekać, aż mowa samoistnie się rozwinie w wyniku ogólnych oddziaływań pedagogicznych. I część rodziców czeka. Jaki jest efekt? Problemy rozwojowe pogłębiają się, dziecko zamyka się na kontakty z innymi osobami, także najbliższymi, w jego zachowaniu nasilają się złość i agresja oraz utrwalają się patologiczne dysfunkcje. Stąd tak ważna jest nie tylko diagnostyka, ale również podjęcie intensywnej, wieloaspektowej terapii. Należy pamiętać, że im dziecko starsze, tym trudniej powrócić do wcześniejszych etapów rozwojowych, znacznie zmniejsza się również neuroplastyczność mózgu, w wyniku czego prowadzona stymulacja może nie przynieść oczekiwanych efektów.

Rodzicu, pamiętaj!

01/
Zdolność do komunikowania się z innymi osobami jest niezbędnym warunkiem do prawidłowego rozwoju dziecka oraz jego pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
02/
Warunkuje również odpowiedni rozwój intelektualny i emocjonalny.
03/
Brak możliwości porozumienia się dziecka z otoczeniem w istotny sposób wpływa nie tylko na jego ogólną kondycję, szczególnie na poziomie zachowań, ale także na funkcjonowanie poznawcze.

Źródła:

01/
Sławek J., Budowanie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u osób autystycznych z wykorzystaniem technik i strategii AAC, „Forum Logopedy” 2018, nr 23, s. 24-28.
02/
Błeszyński J. (red.), 2006, Alternatywne i wspomagające metody komunikowania się. Praca zbiorowa, Kraków: Impuls.
03/
Grycman M., 2009, Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych, Kwidzyn: RCRP.
04/
Kaczmarek B.B., Wojciechowska A. (red), 2015, Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem, Kraków: Impuls.
05/
Kaczmarek B.B. (red.), 2014, Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, Kraków: Impuls.
06/
Kaczmarek B.B., Grycman M., 2017, Podręczny słownik terminów AAC, Kraków: Impuls.
07/
Smyczek A., 2006, Wspomaganie rozwoju komunikacji i języka dzieci niepełnosprawnych od 1. do 6. roku życia, w: Król M., Taczała J., Kryszczyńska J. (red.) Co? Jak? Kiedy? I dlaczego? Możliwości diagnostyki i terapii dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w wieku do 6. roku życia i wsparcia ich rodzin. Materiały konferencyjne. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”, Zamość.
08/
Tetzchner von S., Martinsen H., 2002, Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, Warszawa: Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”.
Integracja sensoryczna (SI) – jak zmysły wpływają na rozwój dziecka?
Integracja sensoryczna, czyli przetwarzanie bodźców sensorycznych to skomplikowany proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk; układ przedsionkowy odbierający ruch; czucie ciała, czyli propriocepcja, węch, smak, wzrok i słuch), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu, przede wszystkim do rozwoju i przeprowadzania wyższych funkcji mózgu.
Integracja sensoryczna, czyli przetwarzanie bodźców sensorycznych to skomplikowany proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk; układ przedsionkowy odbierający ruch; czucie ciała, czyli propriocepcja, węch, smak, wzrok i słuch), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu, przede wszystkim do rozwoju i przeprowadzania wyższych funkcji mózgu.
Przy zaburzeniach integracji sensorycznej mózg nie jest w stanie poradzić sobie z napływem impulsów zmysłowych, co powoduje, że człowiek inaczej odbiera rzeczywistość, a informacja, którą otrzymuje za pośrednictwem zmysłów o sobie samym i o otaczającym go świecie jest niedokładna i często zafałszowana. Osoby z zaburzeniami SI nieprawidłowo interpretują odbierane codziennie informacje sensoryczne, takie jak dotyk, dźwięk, czy ruch. Jedne mogą czuć nadmiar docierających do nich bodźców, inne z kolei mogą poszukiwać intensywnych doznań sensorycznych.
01/
jest nadmiernie ruchliwe, nadpobudliwe, impulsywne,
02/
łatwo się rozprasza i ma trudności ze skupieniem uwagi
03/
bywa agresywne,
04/
jest niestabilne emocjonalnie,
05/
jest zbyt statyczne, mało aktywne,
06/
ma trudności z zasypianiem i snem,
07/
prezentuje opóźnione reakcje na bodźce bólowe, dotykowe, węchowe, wzrokowe i słuchowe,
08/
z opóźnieniem osiągnęło kamienie milowe rozwoju (siadanie, chodzenie, mówienie),
09/
unika dotyku innych osób lub określonych faktur,
10/
nie toleruje zabaw dłońmi,
11/
nie lubi czesania, mycia, obcinania włosów, kąpieli, obcinania paznokci,
12/
domaga się dotyku, lubi intensywne zabawy,
13/
wydaje się, że ma obniżoną wrażliwość na bodźce dotykowe, bólowe,
14/
ma słabą świadomość własnego ciała,
15/
wykazuje zachowania autostymulujące / autoagresywne (drapanie się, szczypanie, gryzienie, uderzanie),
16/
ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe (podwyższone lub obniżone),
17/
wydaje się niezdarne (często upada, potyka się),
18/
ma trudności z oceną odległości,
19/
może mieć problem z samoobsługą (ubieranie, rozbieranie),
20/
ma problemy z obustronną koordynacją ruchową,
21/
często myli strony prawa – lewa
22/
z trudnością przychodzi mu naśladowanie ruchów innych osób,
23/
reaguje nadmiernym zadowoleniem na ruch, lubi intensywne zabawy (kręcenie się, bujanie, podskoki),
24/
boi się odrywać stopy od podłoża,
25/
odczuwa nienaturalny lęk przed upadkiem lub wysokością,
26/
boi się / unika zabaw ze zmianami pozycji (kręcenie się, bujanie, podskoki),
27/
ma trudności z pisaniem, czytaniem,
28/
zabawy / czynności manualne przychodzą mu z trudnością,
29/
zbyt lekko lub zbyt mocno chwyta przedmioty,
30/
nieprawidłowo stoi / siedzi,
31/
szybko się męczy,
32/
jest wrażliwe na światło lub określone kolory,
33/
ma trudności z utrzymaniem wzroku na przedmiocie lub z podążaniem wzroku za przedmiotem,
34/
nie lubi / domaga sie pokarmów o określonej konsystencji,
35/
poznaje otoczenie za pomocą smaku (ssie, gryzie przedmioty),
36/
nie lubi głośnych / określonych dźwięków,
37/
ma opóźniony rozwój mowy,
38/
lubi wydawać głośne dźwięki,
39/
pewnych dźwięków nie zauważa,
40/
poznaje otoczenie za pomocą węchu,
41/
negatywnie reaguje na niektóre zapachy,
42/
nie rozróżnia zapachów,
43/
ignoruje nieprzyjemne zapachy.

Rodzicu, pamiętaj!

01/
Rzetelna i odpowiednio wcześnie postawiona diagnoza pomaga nie tylko właściwie rozpoznać trudności, z którymi boryka się dziecko, ale przede wszystkim sprzyja efektywności i skuteczności terapii.
02/
Dzięki niej dziecko ma szansę na prawidłowy rozwój w przyszłości i częściowe lub całkowite wyeliminowanie jego problemów z rzeczywistości codziennej oraz przedszkolnej/szkolnej.
03/
Podczas zajęć terapeutycznych dziecko jest zachęcane i kierowane do swobodnego wykonywania aktywności, które z kolei będą wyzwalać i prowokować odpowiednie, skuteczne reakcje na określone bodźce sensoryczne. Stopień trudności tych aktywności stopniowo wzrasta, po to, by wymagać od dziecka bardziej zorganizowanych i zaawansowanych reakcji.

Źródła:

01/
Ayers J.A., 1991, Sensory integration and Child, w: Western Psychological Services, Los Angeles.
02/
Heydt K., Allon M., 2003, Integracja sensoryczna, Poznań, Wyd. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym.
03/
Kałużna A., 2004, Zasady diagnostyki i terapii zaburzeń rozwoju integracji sensorycznej u dzieci, w: Sadowska L. (red.), Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wrocław, Wyd. AWF.
04/
Karga M., 2006, Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej u małego dziecka, w: Cytowska B., Winczura B. (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
05/
Maas V. F., 1998, Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do Teorii Integracji Sensorycznej, Warszawa, Wyd. WSiP.
06/
Połeć B., 2006, Czy dziecko z tego wyrośnie…, „Życie szkoły” nr 9/2006.
07/
Przyrowski Z., 2001, Podstawy diagnozy i terapii integracji sensorycznej, w: Szmigiel Cz. (red.): Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Kraków, Wyd. AWF.